ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສູນ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ 

ແຜນທີ່ : https://goo.gl/maps/RFQ4HV5Vg1rQuo7z8

 

 

Facebook page
ແຜນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 2025
ວິໄສທັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ 2025