ເວັບໄຊພະແນກ ຕສ ນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ

ພະແນກ ຕສ ພາກເໜືອ ລີ້ງ
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ  dtc-psl.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ dpt-lnt.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ  dpt-odx.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຫົວພັນ dtc-hph.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ  dtc-bko.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ dtc-lpb.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ dtc-xyb.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ dtc-xkh.gov.la

 

 

ພະແນກ ຕສ ພາກກາງ ລີ້ງ
ພະແນກ ຕສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ dtc-vtc.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ວຽງຈັນ dtc-vtp.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ dept-bol.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ  dtc-khm.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ  dtc-xsb.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ dtc-svk.gov.la

 

 

ພະແນກ ຕສ ພາກໃຕ້ ລີ້ງ
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ສາລະວັນ dtc-srv.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ເຊກອງ dtc-xkg.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ dtc-cps.gov.la
ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ອັດຕະປື dpt-atp.gov.la

 

Facebook page
ແຜນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 2025
ວິໄສທັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ 2025